Với mục đích kiểm tra trình độ tin học của cán bộ, giáo viên nhân viên để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về năng lực công nghệ thông tin; nâng cao trình độ tin học và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong nghiệp vụ công tác, là kết quả cho phép giáo viên được soạn giáo án trên phần mềm Microsoft Word.

Ngày 15/8/2018 trường THCS Khe Mo đã tổ chức khảo sát năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học.

Mỗi giáo viên, nhân viên tham dự kiểm tra phải thực hiện 2 phần bắt buộc như sau:

-Soạn thảo văn bản theo thông tư 01/TT/2011/TT-BNV.

- Soạn một Kế hoạch dạy học hoặc đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh thuộc chuyên môn giảng dạy theo hình thức bắt thăm.

100% các đồng chí giáo viên, nhân viên đủ điều kiện đã tham gia khảo sát nghiêm túc.