PHÒNG GDĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS KHE MO

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Khe Mo, ngày 15 tháng 2 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học môn Ngữ văn 2020 - 2021

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-THCSKM ngày 19/9/2020 của trường THCS Khe Mo về Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020 - 2021; Tổ Khoa học xã hội  xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học môn Ngữ văn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẨU

Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các nhà trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý và giáo viên trong tổ chuyên môn.

Góp phần đánh giá phong trào bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học của các nhà trường.

Cập nhật, đổi mới sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối để đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, nhằm nâng cao chất lượng môn hoc theo ch­ương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo hứng thú cho người học.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian: 14h00 ngày 15/3/2021

2. Thành phần: Giáo viên trong tổ khoa học xã hội.

3. Phân công nhiệm vụ:

1- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình chỉ đạo thực hiện chuyên đề.

2 -  Hoàng Thị Công thực hiện tiết dạy – lớp 9A

3 - Tổ văn soạn bài

4 – Tổ KHXH góp ý và chuẩn bị phòng học, kê xếp bàn ghế.

4 . Nội dung sinh hoạt chuyên đề.

1. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Bình - Tổ trưởng chuyên môn trình bày ngắn gọn mục đích, yêu cầu của chuyên đề.

2. Đ/c: Hoàng Thị Công  dạy  1 tiết thực hành trên lớp: Tiết 125 Nghĩa tường minh và hàm ý

-  Giáo viên trong tổ trao đổi, thảo luận.

-  Rút kinh nghiệm.

-  Thống nhất cách dạy môn Hóa học theo chủ đề tích hợp.

5. Tiến trình:

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

- Thể hiện giờ dạy nghiên cứu bài học

- Trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm

- Kết luận hội nghị chuyên đề.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề môn Ngữ văn năm học 2018-2019 của tổ Khoa học xã hội.

Vậy kính đề nghị Ban giám hiệu xét duyệt để kế hoạch đ­ược thực hiện.

 

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Phương Nga

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình