HỘI NGHỊ

Trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 Ngày 15 tháng 4 năm 2021 Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ tổ chức lớp Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện kế hoạch số 84/KH-LĐLĐ, ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Chương trình công tác công đoàn huyện Đồng Hỷ năm 2021;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị trực tuyến học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể như sau:

 Thành phần gồm có Các đồng chí Chủ tịch CĐCS khối trường học

Nội dung chính: Hội nghị đã kết nối tổ chức công đoàn của 9 điểm cầu gồm toàn bộ các huyện thành của Tỉnh Thái nguyên, liên đoàn lao động tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào 7h30’ ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp tầng II, UBND huyện Đồng Hỷ.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có mặt đông đủ tất cả các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở khối trường học trong toàn huyện với tinh thần nghiêm túc, tích cực học tập.

                                         Ngày 15/4/2021

            Tác giả

Nguyễn thị Thanh Bình